Algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden

 

1. Alle overeenkomsten die Purebudget.com als onderdeel van Imageselect BV, gevestigd op de Nassaulaan 16, 2243 HK te Wassenaar, gesloten worden zijn gebonden aan de hierna vermelde voorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Imageselect aanvaard zijn.

 

2. Het door Purebudget.com verstrekte materiaal mag voor betaling heeft plaatsgevonden alleen gebruikt worden voor eigen gebruik of ter verduidelijking in de ontwerpfase. Al het materiaal blijft eigendom van Purebudget.com en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, of aan derden ter hand gesteld worden. Al het materiaal dient op verzoek van Purebudget.com direct geretourneerd te worden.

 

3. De koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling. Dit kan door het online bestel systeem.

 

4. Na downloaden van het bereld mag het materiaal gebruikt worden volgens de licentieovereenkomst van het desbetreffende bedrijf die de eigendomsrechten bezit.

 

5. Purebudget.com staat niet in voor eventuele fouten of kwaliteit van de afbeeldingen. Dit geldt tevens voor eventuele vermelde prijzen of specificaties. Mochten er zich problemen voordoen dan dient men contact op te nemen met het desbetreffende bedrijf die de eigendomsrechten van het materiaal bezit. Onverminderd het elders in deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden bepaalde is Purebudget.com niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke voor afnemer dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van een tekortkoming bij de levering van beelden aan afnemer die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van Purebudget.com. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Het gebruik van al het materiaal geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van afnemer; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening. Afnemer vrijwaart purebudget.com voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met leveringen.

 

6. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW . Purebudget.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet kunnen downloaden van het gekochte beeld(en). niet direct kunnen leveren kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enigerlei schadevergoeding.

 

7. Alle geschillen, waaronder ook die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden direct of indirect van toepassing zijn, zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen in kort geding uit te lokken worden berecht door de Rechter die bevoegd is ter plaatse waar Purebudget.com is gevestigd. Indien afnemer een geschil aanwezig acht en aanhangig wil maken, dient hij dit schriftelijk de leverancier kenbaar te maken.

 

8. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoop- & leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. KvK (Chamber of Commerce) – 27198149 ING Bank: 65.38.69.339 IBAN: NL98INGB0653869339 BTW (VAT): NL 816940927B01